Killin

FK21 8; Stirling, Scotland

Buchany

FK16 6; Stirling, Scotland

Deanston

FK16 6; Stirling, Scotland

Dalfoil

G63 0; Stirling, Scotland

Cornton

FK9 5; Stirling, Scotland

Kippen

FK8 3; Stirling, Scotland